مبارزات
شلتون گریوز

امیر علی اکبری - شلتون گریوز

نتیجه
برد(ناک اوت)

تعداد راند
1

مدت
۴:۴۴

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
هیونگ چو لی

امیر علی اکبری - هیونگ چو لی

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۰:۰۱

جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
رادو اشپینگل

امیر علی اکبری - رادو اشپینگل

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۱:۰۲

شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴
ایزیدورو آلمیدا

امیر علی اکبری - ایزیدورو آلمیدا

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۲:۲۵

یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
هیث هرینگ

امیر علی اکبری - هیث هرینگ

نتیجه
برد(رای داور (متحد))

تعداد راند
2

مدت
۵:۰۰

پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵
والنتین مولداوسکی

امیر علی اکبری - والنتین مولداوسکی

نتیجه
برد(رای داور (غیر متحد))

تعداد راند
2

مدت
۵:۰۰

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
میرکو فیلیپوویچ

امیر علی اکبری - میرکو فیلیپوویچ

نتیجه
باخت(ناک اوت)

تعداد راند
1

مدت
۲:۰۳

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
جرونیمو دوسانتوس

امیر علی اکبری - جرونیمو دوسانتوس

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۳:۳۴

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
تایلر کینگ

امیر علی اکبری - تایلر کینگ

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۱:۳۹

یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶
دنیس سمولداروف

امیر علی اکبری - دنیس سمولداروف

نتیجه
برد(ناک اوت فنی)

تعداد راند
1

مدت
۲:۲۷

جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
دنیل امیلانچوک

امیر علی اکبری - دنیل امیلانچوک

نتیجه
برد(رای داور متحد)

تعداد راند
3

مدت
۵:۰۰

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷