قوانین و مقررات

لطفا شرایط زیر را مطالعه کنید؛
اطلاعات شخصی :
اطلاعات شخصی به اطلاعاتی گفته می شود که هویت شما را مشخص می کند؛ مانند :نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره موبایل. این اطلاعات نزد ما محفوظ می ماند.
ثبت نام :
ثبت نام در این سایت از طریق ثبت شماره موبایل و دریافت کد تایید از طریق پیامک می باشد. شما از طریق همین شماره موبایل می توانید پخش زنده را علاوه بر این وبسایت، از طریق اپلیکیشن مدال نیز مشاهده نمایید.
خرید پخش زنده :
شما می توانید پس از ثبت نام در وبسایت، پخش زنده این مسابقه را خریداری کنید. خرید پخش زنده به منزله این است که شما می توانید مسابقات را با نام کاربری شماره موبایل تان از طریق وبسایت یا اپلیکیشن مدال تماشا کنید.
تخلفات :
فیلمبرداری کردن مسابقات در حین پخش زنده و پخش آن در هر رسانه دیگری جرم می باشد و قابل پیگیری می باشد.